Khalifa

Khalifa 5161

kromi
kork. max 150cm
lev. 12,8m
pit. 90cm
val.osan kork. 22,5cm
3xGU10 / 8w max

Khalifa 5166

kupari
kork. max 150cm
lev. 12,8m
pit. 90cm
val.osan kork. 22,5cm
3xGU10 / 8w max

Khalifa 5160

kromi
halk. 12,8cm
kork. max 150cm
val.osan kork. 22,5cm
1xGU10 / 8w max

Khalifa 5165

kupari
halk. 12,8cm
kork. max 150cm
val.osan kork. 22,5cm
1xGU10 / 8w max

Khalifa 5164

kromi
halk. 40cm
kork. max 150cm
val.osan kork. 22,5cm
5xGU10 / 8w max