Khalifa

Khalifa 5160

kromi
halk. 12,8cm
kork. max 150cm
val.osan kork. 22,5cm
1xGU10 / 8w max

Khalifa 5161

kromi
kork. max 150cm
lev. 12,8m
pit. 90cm
val.osan kork. 22,5cm
3xGU10 / 8w max

Khalifa 5165

kupari
halk. 12,8cm
kork. max 150cm
val.osan kork. 22,5cm
1xGU10 / 8w max

Khalifa 5166

kupari
kork. max 150cm
lev. 12,8m
pit. 90cm
val.osan kork. 22,5cm
3xGU10 / 8w max

Khalifa 5167

kromi
halk. 14cm
kork. max 150cm
val.osan kork. 15,3cm
kiinteä LED 12w
3000K, 1080lm

Khalifa 5168

kromi
kork. max 150cm
lev. 14m
pit. 92cm
val.osan kork. 15,3cm
kiinteä LED 36w
3000K, 3240lm

Khalifa 5164

kromi
halk. 40cm
kork. max 150cm
val.osan kork. 22,5cm
5xGU10 / 8w max

Khalifa 5169

kromi
halk. 55cm
kork. max 150cm
val.osan kork. 15,3cm
kiinteä LED 60w
3000K, 5400lm