Sahara

Sahara 4860

hopea, kromi
kork. 116,5-155,5cm
lev. 4,5cm
pit. 114cm
kiinteä LED 32w
3000K, 2520lm

Sahara 5400

pronssi
kork. 116,5-155,5cm
lev. 4,5cm
pit. 114cm
kiinteä LED 32w
2800K, 2520lm

Sahara 4864

hopea, kromi
kork. 116,5-155,5cm
lev. 4,5cm
pit. 114cm
kiinteä LED 32w
3000K, 2520lm

- himmennettävä

Sahara 5817

pronssi
kork. 116,5 - 155,5cm
lev. 4,5cm
pit. 114cm
kiinteä LED 36W
2800K, 2520lm

- himmennettävissä

Sahara 4865

hopea, kromi
kork. 116,5-155,5cm
lev. 4,5cm
pit. 137cm
kiinteä LED 42w
3000K, 3400lm

Sahara 5801

pronssi
kork. 116,5 - 155,5cm
lev. 4,4cm
pit. 137cm
kiinteä LED 42W
2800K, 3400lm

Sahara 5815

hopea, kromi
kork. 116,5 - 155,5cm
lev. 4,4cm
pit. 137cm
kiinteä LED 42W
3000K, 3400lm

- himmennettävissä

 

Sahara 5818

pronssi
kork. 116,5 - 155,5cm
lev. 4,4cm
pit. 137cm
kiinteä LED 42W
2800K, 3400lm

- himmennettävissä

Sahara 4861

hopea, kromi
halk. 25cm
kork. 150cm
kiinteä LED 21w
3000K, 1470lm

- pistotulppajohto 2m
- kiinteä himmennin

Sahara 5401

pronssi
halk. 25cm
kork. 150cm
lev. 4cm
kiinteä LED 21w
2800K, 1470lm

- pistotulppajohto
- kiinteä himmennin

Sahara 4866

hopea, kromi
halk. 25cm
kork. 184cm
lev. 4cm
kiinteä LED 28w
3000K, 2200lm

- pistotulppajohto
- kiinteä himmennin

Sahara 5802

pronssi
halk. 28cm
kork. 184cm
kiinteä LED 28W
2800K, 2200lm

- pistotulppajohto
- himmennin johdossa

Sahara 4862

hopea, kromi
halk. 15cm
kork. 42cm
kiinteä LED 6w
3000K, 420lm

- pistotulppajohto
- kiinteä himmennin

Sahara 5402

pronssi
halk. 15cm
kork. 42cm
kiinteä LED 6w
2800K, 420lm

- pistotulppajohto
- kiinteä himmennin

Sahara 4863

hopea, kromi
kork. 37,6cm
lev. 5cm
ulkonema 8,6cm
kiinteä LED 6w
3000K, 420lm

Sahara 5403

pronssi
kork. 37,6cm
lev. 5cm
ulkonema 8,6cm
kiinteä LED 6w
2800K, 420lm

Sahara 4867

hopea, kromi
kork. 37,6cm
lev. 5cm
ulkonema 8,6cm
kiinteä LED 6w
3000K, 420lm

-himmennettävä

Sahara 5816

pronssi
kork. 37,6cm
lev. 5cm
ulkonema 8,6cm
kiinteä LED 6W
2800K, 420lm

- kiinteä himmennin